• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và xử lý thông tín báo chí cho đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp
Danh mục các bài viết
1. Phương pháp và kinh nghiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả một nhiệm vụ khoa học

Ths. Trần Thu Trang, Dương Thu Hương, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

2. Phương pháp và kinh nghiệm tìm kiếm tài liệu, xử lý tài liệu

Trần Thị Lan Phương Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

3. Phương pháp và kinh nghiệm xây dựng báo cáo khoa học
Ths. Ngô Thanh Xuyên, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
4. Phương pháp và kinh nghiệm thuyết trình một công trình nghiên cứu khoa học
Ths. Lê Thị Thúy Nga, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1