• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của các tổ chức xã hội trong tham gia quản lý nhà nước
Danh mục các bài viết

Tham luận: “Vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước và cơ chế để tổ chức xã hội tham gia quản lý nhà nước - kinh nghiệm của Trung Quốc”

TS. Nguyễn Thị Hoàng Hạnh, Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tham luận: “Vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước và cơ chế để tổ chức xã hội tham gia quản lý nhà nước - kinh nghiệm của Hoa Kỳ” 

Ths. Chu Thị Thanh An, Viện Nhà nước và Pháp luật

Tham luận: “Vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước và cơ chế để tổ chức xã hội tham gia quản lý nhà nước - kinh nghiệm của Thái Lan”
 

Ths. Bùi Thị Hưởng, Viện Nhà nước và Pháp luật

Vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước tại Việt Nam

GS.TS. Lê Hồng Hạnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội

Tham luận: “Vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước và cơ chế để tổ chức xã hội tham gia quản lý nhà nước - kinh nghiệm của Nhật Bản”

TS. Nguyễn Phương Thúy

Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội

Tham luận: “Vai trò của tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước và cơ chế đé tổ chức xã hội tham gia quản lý nhà nước - kinh nghiệm của Nga”

TS. Trần Thị Liên, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

Vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý nhà nước tại Việt Nam

ThS. Phan Thị Minh Thủy - Ban Pháp chế, VCCI

TS. Nguyễn Linh Giang - Viện Nhà nước và Pháp luật

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Số lượng 1