• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Đổi mới mối quan hệ giữa đảng với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Tác giả TS. Nguyễn Văn Quang - Học viện Chính trị khu vực III
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 3
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1