• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Xây dựng tiêu chuẩn về "Quyền của người dân tộc thiểu số" - Hướng tiếp cận cho nghiên cứu lý luận tại Việt Nam
Tác giả NCS. Đỗ Mạc Ngân Doanh - Sở Khoa học và công nghệ, tỉnh Tuyên Quang
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 10
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1