• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số bất cập trong áp dụng pháp luật về bạo trợ xã hội đối với người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay
Tác giả ThS. Hoàng Kim Khuyên - Viện Nhà nước và Pháp luật
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 10
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1