• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI BỊ HẠI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
Tác giả Đinh Văn Đoàn
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng