• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Thực hiện tinh giản biên chế trong bối cảnh xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển
Tác giả PGS.TS. Trương Hồ Hải, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng