• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số bất cập trong quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả ThS. Đặng Minh Phương, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng