• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
Tác giả Đặng Minh Phương
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng