• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ THEO DI CHÚC TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
Tác giả Phạm Thị Thi
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng