• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số vấn đề về chế định thừa kế theo di chúc trong Bộ luật Dân sự năm 2015
Tác giả ThS. Phạm Thị Thi, Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng