• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ QUY TẮC XUẤT XỨ: NHỮNG SÁNG KIẾN ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH “THUẬN LỢI HOÁ THƯƠNG MẠI” TRONG KHUÔN KHỔ CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN
Tác giả Nguyễn Thị Thúy
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng