• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA MỘT SỐ CHỦ THỂ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015
Tác giả Nguyễn Đức Việt Vũ Thị Phương Lan
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng