• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NHƯNG KHÔNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (HOẶC NGƯỢC LẠI) THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 – MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN BÀN LUẬN
Tác giả Vũ Thị Hồng Yến
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 06/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng