• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA VIỆT NAM - YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP
Tác giả Phạm Hữu Nghị
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 07/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng