• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Viện Nhà nước và Pháp luật - 50 năm nghiên cứu phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước
Tác giả PGS.TS.Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 07/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng