• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Một số giải pháp pháp lý yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ tiếp tục giải quyết hậu quả việc sử dụng chất da cam/dioxin trong chiến tranh Việt Nam
Tác giả PGS.TS.Nguyễn Như Phát, Viện Nhà nước và Pháp luật. PGS.TS.Nguyễn Thị Việt Hương, Viện Nhà nước và Pháp luật.
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 07/2017
Năm xuất bản 2017
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng