• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết BÀN VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC
Tác giả Vũ Thư
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 07/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng