• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết TIẾP NHẬN PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI: NHÌN TỪ THỰC TIỄN VIỆT NAM
Tác giả TS.Nguyễn Văn Cương, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 08/2017
Năm xuất bản
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin-Thư viện
Số lượng