• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Pháp luật về vị trí, vai trò và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần
Tác giả ThS.Cao Thanh Huyền, Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa
  • Luật kinh tế
  • Luật nhà nước
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 11/2018
Năm xuất bản 2018
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin và Thư viện
Số lượng