• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp luật
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân
Tác giả tập thể Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Năm xuất bản 2011
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về theo dõi thi hành pháp luật
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành Nhà xuất bản Tư pháp
Mô tả vật lý
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện
Số lượng 0
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ