• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân
Tác giả tập thể Ủy ban kinh tế của Quốc hội
Từ khóa
  • Luật kinh tế
  • Luật quốc tế
Năm xuất bản 2015
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới/ TS. Nguyễn Văn Giàu, TS. Nguyễn Đình Cung, ThS. Nguyễn Văn Phúc
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành Nhà xuất bản tài chính
Mô tả vật lý
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 0
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ