• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Xây dựng và sửa đổi Hiến pháp - Những lựa chọn cho quy trình
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân
Tác giả tập thể Michele Brandt, Jill Cottrell, Yash Ghai và Anthony Regan - Cẩm Thị Lai, Nguyễn Đăng Châu, Lê Thị Hồng Nhung (Người dịch)
Từ khóa
Năm xuất bản 2013
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Xây dựng và sửa đổi Hiến pháp - Những lựa chọn cho quy trình
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành Nhà xuất bản Hồng Đức
Mô tả vật lý
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng 0
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ