• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân
Tác giả tập thể Gudmundur Alfredsson & Asbjorn Eide
Từ khóa
Năm xuất bản 2011
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, 1948 / Gudmundur Alfredsson & Asbjorn Eide
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Mô tả vật lý
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng 0
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ