• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Mô hình tổ chức quyền lực Nhà nước trong Hiến pháp năm 1946
Danh mục các bài viết

STT

Tên bài viết

Tác giả

1

Chức năng cơ bản của Hiến pháp là gì?

Nguyễn Đăng Dung - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Thực trạng tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo Hiến pháp 1992 và những yêu cầu đặt ra đối với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về tổ chức quyền lực nhà nước trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

GS.TS Trần Ngọc Đường - Văn phòng Quốc hội

 

3

Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước và cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát trong tổ chức quyền lực theo Hiến pháp 1946 và những điểm kế thừa

Nguyễn Đăng Dung - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

4

Chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp 1946 và những điểm kế thừa và khác biệt qua các Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992

PGS, TS. Bùi Xuân Đức – Giám đốc Trung tâm công tác lý luận - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

5

Tổ chức chính quyền địa phương và mối quan hệ với chính quyền trung ương theo Hiến pháp 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại

TS. Lê Hồng Sơn - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...