• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Xây dựng Luật tiếp cận thông tin
Danh mục các bài viết
STT Tên bài viết
1 Chính sách và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam đảm bảo quyền tiếp cận thông tin
2 Thông tin và tiếp cận thông tin
3 Bình luận Dự thảo Luật tiếp cận thông tin
4 Một số ý kiến nhận xét, bình luận về Dự thảo Luật tiếp cận thông tin
6 Luật tự do thông tin 2000 của Vương quốc Anh - Tự do thông tin và trắc nghiệm lợi ích công cộng
7 Kinh nghiệm của Thụy Điển về việc thực thi Luật tiếp cận thông tin
8 Tầm quan trọng của Quyền tiếp cận thông tin: xu hướng, địa vị và đặc điểm
9 Kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Luật tiếp cận thông tin của một số nước trên thế giới
10 Luật về việc công khai thông tin của các cơ quan chính quyền của Hàn Quốc
12 Thực hiện quyền tự do thông tin tại Slovenia
13 Báo cáo về tình hình tiếp cận thông tin của các Bộ, ngành, địa phương
14 Luật về những trường hợp đặc biệt liên quan đến cung cấp thông tin của các cơ quan liên quan đến giáo dục
15 Nghị định thi hành Luật Công bố thông tin chính thức của Hàn Quốc
16 Tổng quan pháp luật cung cấp thông tin Hàn Quốc
17 Tổng quan tình hình nghiên cứu pháp luật về quyền
tiếp cận thông tin
18 Khái niệm và nội dung của quyền tiếp cận thông tin
19 Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về tiếp
cận thông tin
20 Vai trò của quyền tiếp cận thông tin đối với công dân
 trong tham gia phản biện, giám sát xã hội, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả
21 Giới hạn của quyền tiếp cận thông tin
22 Những điều kiện đảm bảo quyền tiếp cận thông tin
23 Thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, thủ tục
 khiếu nại,  khiếu kiện liên quan đến quyền tiếp cận thông tin
24 Quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế
25 Luật tiếp cận thông tin một số nước châu Âu
26 Luật tiếp cận thông tin một số nước châu Mỹ - Latin    và châu Phi
27 Luật tiếp cận thông tin một số nước châu Á và châu Úc
28 Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện luật về tiếp
cận thông tin của một số quốc gia trên thế giới
29 Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về tiếp cận thông tin:
thực tiễn các nước và liên hệ với Việt Nam
30 Sự hình thành, phát triển và thực trạng pháp luật
 về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay
31 Cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công
dân ở Việt Nam hiện nay
32 Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà  nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền được thông  tin của công dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
33 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và yêu cầu đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân
34 Những hạn chế và bất cập của pháp luật về tiếp cận
 thông tin ở Việt Nam hiện nay
35 Sự cần thiết phải xây dựng Luật tiếp cận thông tin ở
 Việt Nam hiện nay
36 Những nguyên tắc cơ bản của dự luật tiếp cận
                         thông tin
37 Quyền tiếp cận thông tin và xây dựng Chính phủ
 mở trong điều kiện hội nhập quốc tế
38 Cấu trúc và những chế định cơ bản của dự thảo
Luật tiếp cận thông tin của Việt Nam

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...