• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Bộ công cụ đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước thực trạng và những vấn đề đặt ra
Danh mục các bài viết

1. Tiêu chí và kinh nghiệm đánh giá tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp

2. Tiêu chí tự đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật về đất đai của UBND cấp tỉnh từ thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng

3. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

4. Đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của Bộ Tài chính - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

5. Thực trạng Bộ tiêu chí tự đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của chính quyền địa phương

6. Thực trạng Bộ tiêu chí tự đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật bảo vệ môi trường qua thực tiễn của Bộ tài nguyên và môi trường

7. Chia sẻ một số kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thực hiện MEI

8. Hướng dẫn năm 2010 của Chính phủ Úc về đánh giá hoạt động của cơ quan nhà nước

9. Đạo luật khung về đánh giá hoạt động của chính quyền

10. Đạo luật về kết quả và hoạt động của chính quyền năm 2010 của Hoa Kỳ

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện Viện KHPL
Số lượng 1