• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Mô hình tổ chức các cơ quan tư pháp - kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt nam
Danh mục các bài viết
   

1. Tổ chức Tòa án và các cơ quan tư pháp khác của Việt Nam trong thời gian tới

2. Nguyên tắc hai cấp xét xử và tác động của nguyên tắc này tới tổ chức hệ thống tòa án

3. Một số định hướng và thách thức trong cải cách mô hình tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay

4. Quản lý công tác thi hành các bản án đã có hiệu lực của Tòa án theo định hướng cải cách tư pháp ở Việt Nam

5. Tổ chức hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo định hướng cải cách tư pháp ở Việt Nam

6. Những thách thức và các giải pháp trong việc chuyển đổi mô hình tổ chức Việt Kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2013

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...