• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Quy trình xây dựng, đề xuất, phê duyệt chính sách trong dự án Luật văn bản quy phạm pháp luật
Danh mục các bài viết

STT

Tên bài viết

1

Về các định hướng lớn xây dựng Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2

Một số ý kiến về giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển trong dự thảo Luật văn bản quy phạm pháp luật

3

Quy trình hoạch định, phân tích chính sách trong xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh

4

Quy trình hoạch định, phân tích chính sách trong xây dựng, ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

5

Phân tích chính sách và xây dựng pháp luật - Thiết kế một quy trình xây dựng pháp luật hiệu lực và hữu ích

6

Phân tích chính sách và xây dựng pháp luật - Thiết kế một quy trình xây dựng pháp luật hiệu lực, hữu ích và hiệu quả

7

Các loại văn bản có hiệu lực pháp lý ở tỉnh Ontario và nguồn quy định thẩm quyền ban hành

8

Tiêu đề của Tờ trình

9

Ủy ban Luật và quy định dưới luật - Mẫu phê duyệt của Bộ

10

Mẫu Báo cáo sàng lọc

11

Bảy nguyên tắt hướng dẫn thu hút sự tham gia của các bên liên quan

12

Lộ trình xây dựng chính sách

13

Thực hành tốt nhất về xây dựng chính sách của Chính phủ

14

Đo lường chất lượng sản phẩm chính sách

15

Danh mục xây dựng sản phẩm chính sách

16

Tiêu chuẩn chất lượng khung chính sách

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2014

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...