• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Thực tiễn và thách thức chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu
Danh mục các bài viết

1. Bài bình luận của giáo sư Norbert reich về bài trình bày của giáo sư phạm duy nghĩa về “tổng quan về lý thuyết và kinh nghiệm trong chuyển hóa luật”

2. Các vấn đề lý thuyết về chuyển hóa luật: lý thuyết, hiện tượng, xu hướng và các yếu tố liên quan

3. Chính sách của các nước Châu âu về chuyển hóa luật

4. Chuyển hóa luật trong hoạt động lập pháp tại châu âu: bài học kinh nghiệm

5. Những phương thức của việc tiếp nhận và xích lại gần nhau của pháp luật các quốc gia trong lịch sử và hiện tại

6. Khổng giáo và chuyển hóa luật ở Việt Nam

7. Nhu cầu và thực tiễn tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam hiện nay

8. Thực tiễn chuyển hóa luật tại một số nước châu á: hiện tượng, các vấn đề phát sinh, khó khăn và xu hướng phát triển

9. Khảo sát đơn giản về khả năng và khó khăn trong việc du nhập văn hóa pháp lý

10. Chuyển hóa các quy tắc cạnh tranh toàn cầu tại Việt Nam

11. Hiệu quả của việc du nhập luật nước ngoài vào luật cạnh tranh trên thực tế

12. Nhìn lại lý thuyết và kinh nghiệm tiếp nhận pháp luật

13. Khuyến nghị về các giải pháp xử lý vấn đề chuyển hóa pháp luật nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam

14. Vận dụng luật nước ngoài vào việc hoàn thiện pháp luật dân sự Việt Nam

 

Từ khóa
  • Luật quốc tế
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm TTTV, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1