• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Quy trình xây dựng, đánh giá, phê duyệt chính sách trong dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật
Danh mục các bài viết

1. Báo cáo số 69/BC-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2014 về các định hướng lớn xây dựng dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 22/3/2014 của Chính phủ phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2014.

3. Quy trình hoạch định, phân tích chính sách trong xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh.

4. Quy trình hoạch định, phân tích chính sách trong xây dựng, ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

5. Quy trình hoạch định, phân tích chính sách trong xây dựng, ban hành  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

6. Phương pháp luận và các Nguyên tăc chỉ đạo cho việc xây dựng chính sách.

7. Tài liệu tham khảo.

- Phân tích chính sách và xây dựng pháp luật - Thiết kế một quy trình xây dựng pháp luật hiệu lực và hữu ích.

- Các loại văn bản có hiệu lực pháp lý ở tỉnh bang Ontario, và nguồn quy định thẩm quyền ban hành.

- Các hướng dẫn soạn thảo Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (Việt Nam).

- Tờ trình.

- Mẫu phê duyệt của Bộ.

- Mẫu báo cáo sàng lọc

- Bảy nguyên tắc hướng dẫn thu hút sự tham gia của các bên liên quan

- Lộ trình xây dựng chính sách.

- Thực hành tốt nhất về xây dựng chính sảch của Chính phủ

- Đo lường chất lượng sản phẩm chính sách.

- Tiêu chuẩn chất lượng khung chính sách.

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2014

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1