• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Kinh nghiệm ban hành quyết định hành chính của Cộng hòa Pháp
Danh mục các bài viết
Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1