• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Đánh giá các kết quả nghiên cứu của Ngành tư pháp liên quan đến lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn 2000 - 2010
Danh mục các bài viết

STT

Tên tham luận

Tác giả

1.

Đánh giá tổng quan về các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Ngành tư pháp giai đoạn 2001- 2010 và việc thực hiện các nhiệm vụ này

Đinh Bích Hà - Phòng quản lý khoa học và Tổng hợp, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

2.

Đánh giá hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học trong việc xây dựng chiến lược pháp luật                      (Nghị quyết 48-NQ/TW)

TS. Nguyễn Văn Hiển - PVT. Viện Khoa học pháp lý, BTP

3.

Đánh giá hiệu quả nghiên cứu khoa học đối với việc soạn thảo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan

TS. Nguyễn Kim Thoa - Vụ pháp luật hình sự - Hành chính

4.

Hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học pháp lý đối với việc hoàn thiện bộ luật hình sự

Nguyễn Văn Hoàn - Vụ pháp luật hình sự - Hành chính, btp

5.

Đánh giá tác động của công tác nghiên cứu khoa học đến việc xây dựng luật thi hành án dân sự năm 2008

ThS. Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng vụ giải quyết KNTC - Tổng cục thi hành án dân sự, BTP

6.

Hiệu quả nghiên cứu khoa học trong phục vụ việc xây dựng luật công chứng

Ths. Nguyễn Thị Phương Hoa - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Bộ Tư Pháp

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1