• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Hoạt động quản lý khoa học và nghiên cứu khoa học ở Bộ Tư pháp - Thực trạng và giải pháp phát triển
Danh mục các bài viết

1. Hoạt động quản lý khoa học ở Bộ Tư pháp - Thực trạng và giải pháp (hoạt động xây dựng kế hoạch và xác định nhiệm vụ; hoạt động kiểm tra, đốc thúc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; hoạt động nghiệm thu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học

2. Đánh giá thực trạng cơ chế tài chính áp dụng trong hoạt động khoa học hiện nay và giải pháp phát triển

3. Thực trạng tổ chức triển khai nhiệm vụ của chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học - Những thuận lợi, khó khăn đặt ra

4. Thực trạng và kinh nghiệm  trong cơ chế hoạt động khoa học ở Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

5. Thực trạng và kinh nghiệm quản lý khoa học của Tòa án nhân dân tối cao

6. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực khoa học ở Bộ Tư pháp - giải pháp thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ này hiện nay

7. Thực trạng tổ chức triển khai một dự án điều tra cơ bản - Những thuận lợi, khó khăn đặt ra 

8. Thực trạng tổ chức triển khai nhiệm vụ môi trường - Những thuận lợi, khó khăn đặt ra

Từ khóa
  • Khoa học Pháp lý
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1