• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam trong việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Danh mục các bài viết

1. Mô hình tổ chức chính quyền đô thị - Một số vấn đề lý luận

2. Phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ, cơ sở tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta - Những hạn chế, bất cập

3. Chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn - Một số vấn đề đề xuất sửa đổi Hiến pháp 1992.

4. Mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền đô thị địa phương ở nước ta - vấn đề và một số kiến nghị.

5. Tổ chức hợp lý chính quyền đô thị ở các địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại.

6. Đổi mới mô hình tổ chức HĐND và UBND phục vụ đổi mới chính quyền địa phương ở đô thị.

7. Các mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

8. Khái quát quá trình xây dựng và phát triển chính quyền địa phương ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1