• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử và đương đại
Danh mục các bài viết

1. Chức năng cơ bản của Hiến pháp là gì? 

2. Thực trạng tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước theo Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và những yêu cầu đặt ra đối với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 về tổ chức quyền lực nhà nước trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

3. Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước và cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát trong tổ chức quyền lực theo Hiến pháp 1946 và những điểm kế thừa 

4. Chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1946 và những điểm kế thừa và khác biệt qua các Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 

5. Tổ chức chính quyền địa phương và mối quan hệ với chính quyền trung ương theo Hiến pháp 1946 - những giá trị lịch sử và đương đại 

 


 

 

Từ khóa
  • Luật nhà nước
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1