• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ Viện Khoa học pháp lý
Danh mục các bài viết

1. Các thách thức của hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý tại Việt Nam hiện nay và vai trò của Viện Khoa học Pháp lý 

2. Những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện một số kỹ năng cơ bản từ góc nhìn của các cán bộ trẻ

3. Kinh nghiệm xác định vấn đề nghiên cứu và xây dựng một Đề cương nghiên cứu

4. Kinh nghiệm tìm kiếm, xử lý, phân tích tài liệu nghiên cứu khoa học pháp lý

5. Kinh nghiệm Thuyết trình một vấn đề khoa học

6. Kinh nghiệm học ngoại ngữ và phục vụ nghiên cứu khoa học pháp lý

Từ khóa
  • Khoa học Pháp lý
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2012

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1