• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ Viện Khoa học pháp lý
Danh mục các bài viết

DANH MỤC CÁC THAM LUẬN

Tham luân 1: Tổng quan thưc trạng nghiên cứu khoa hoc pháp lý của cán bộ trẻ Viện Khoa học pháp lý

ThS. Nguyễn Thị Lan, Viện Khoa học pháp ỉỷ, Bộ Tư pháp

Tham luân 2: Phương pháp và kinh nghiêm xây dưng bảng hỏi trong điều tra xã hội học

ThS. Đỗ Thị Thúy Hằng, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Tham luân 3: Phương pháp và kinh nghiêm trong viêc xử lý số liêu, phân tích số liệu và minh họa bằng bảng, biểu từ các kết quả điều tra ThS. Hòa Thị Thủy - ThS. Nguyễn Thị Hằng Như, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Tham luân 4: Phương pháp và kinh nghiêm xây dưng, công bố kết quả nghiên cứu khoa học

NCS. Trương Hồng Quang, Lê Thị Thùy Dương, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Tham luân 5: Phương pháp và kinh nghiêm góp v, thẩm đinh văn bản

Lưu Thị Phấn, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2017

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1