• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước trong kinh tế thị trường ở nước ta
Mã số luận văn 5.05.15
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật kinh tế
Người thực hiện Trần Thị Hòa Bình
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1994

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...