• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Hoàn thiện pháp luật về quản lý Nhà nước đối với các vùng biển của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...