• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

2012

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...