• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Hoàn thiện chính sách hình sự đối với các tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt nam hiện nay
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...