• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về công chức Nhà nước ở nước ta
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Nguyễn Văn Tâm
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1997

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...