• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Pháp luật về kiểm soát độc quyền và chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam
Mã số luận văn 5.05.15
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật kinh tế
Người thực hiện
Nơi bảo vệ Việt Nam
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...