• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Công chứng Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hướng theo mô hình công chứng La tinh
Mã số luận văn Không có
Loại hình nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ
Từ khóa
  • Công chứng
  • Luật hành chính
Người thực hiện Nguyễn Văn Toàn
Nơi bảo vệ Pháp
Năm bảo vệ

2004

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp
Số lượng 1