• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn 5.05.05
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Công chứng
  • Luật nhà nước
Người thực hiện
Nơi bảo vệ Việt Nam
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Thư viện Viện Nhà nước và pháp luật Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1