• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Những vấn đề lí luận và thực tiến trong việc xác định phạm vi, nội dung hành vi công chứng và giá trị pháp lí của văn bản công chứng ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn 5.05.05
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
  • Luật hành chính
  • Công chứng
Người thực hiện
Đặng Văn Khanh
Nơi bảo vệ Việt Nam
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1