Bài trích tạp chí

STT Tên bài viết Tác giả Tên tạp chí Số tạp chí
1001 Việc tuyển chọn và sử dụng quan lại trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam Bùi Xuân Đính Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 7
1002 Tiến tới xây dựng tố tụng hình sự ở Việt Nam theo kiểu tranh tụng Phạm Hồng Hải Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 7
1003 Tội phạm học so sánh - một hướng nghiên cứu mới của tội phạm học Hoàng Xuân Châu Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 7
1004 Về cải cách tư pháp và vấn đề thi hành án xét từ góc độ của luật kinh tế – dân sự Trần Đình Hảo Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 7
1005 Về vị trí, vai trò, đặc trưng và các nguyên tắc của hoạt động tư pháp Đào Trí Úc Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 7
1006 Cải cách tư pháp trong lĩnh vực quan hệ tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam Nguyễn Trung Tín Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 7
1007 Về vị trí, vai trò của Bộ luật Dân sự và chủ thể của luật dân sự Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 7
1008 Tôn trọng các nguyên tắc tố tụng dân sự trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho cá nhân bị oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự Lê Mai Anh Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 7
1009 Tổ chức tư pháp hướng tới nhà nước pháp quyền: một số vấn đề cơ bản Ngô Huy Cương Tạp chí Nhà nước và pháp luật 7
1010 Đại thắng mùa xuân 1975 - Bài ca chiến thắng của tư tưởng độc lập, tự do và thống nhất tổ quốc TS. Văn Thị Thanh Mai Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 5