• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc mở rộng phạm vi đăng ký và cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của động sản Bộ Trần Đông Tùng

2010

2 Cơ chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi ý kiến của nhân dân trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp mà ngành Tư pháp thực hiện quản lý trong điều kiện hiện nay Bộ Ths. Nguyễn Quang Hưng

2011

3 Cơ chế kiểm tra, giám sát từ bên ngoài đối với hoạt động thi hành án dân sự: Thực trạng và giải pháp Bộ PGS.TS Nguyễn Văn Luyện

2011

4 Điều tra cơ bản về tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc đảm bảo quyền dân chủ của công dân và trật tự an toàn xã hội Bộ TS. Dương Thị Thanh Mai

2003

5 Các biện pháp xử lý hành chính khác và việc đảm bảo quyền con người Bộ Ths. Đặng Thanh Sơn

2009

6 Thực tiễn về việc ban hành quyết định hành chính ở Bộ Tư pháp và giải pháp hoàn thiện Bộ Đồng Ngọc Ba

2011

7 Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Bộ TS. Võ Đình Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

2011

8 Thực trạng áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong Tố tụng hình sự Cơ sở Nguyễn Mạnh Cường

2010

9 Hoạt động lấy ý kiến nhân dân, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động này ở địa phương Cơ sở Nguyễn Bá Sơn

2011

10 Đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ thuộc ngành Tư pháp Bộ PGS.TS. Hoàng Thế Liên

2010

11 Tăng cường năng lực tư pháp xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp Bộ TS. Trần Văn Quảng

2009

12 Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học tại Viện Khoa học pháp lý Cơ sở Ths. Cao Xuân Phong

2010

13 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công chứng, chứng thực các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình Bộ ThS. Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp

2011

14 Xây dựng hệ thống các biện pháp áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược cải cách tư pháp Bộ TS. Phan Hữu Thư

2010

15 Tăng cường năng lực Thanh tra Tư pháp Bộ Hà Kế Vinh - Thanh tra Bộ Tư pháp

2007