• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đáp ứng các khuyến nghị của Liên hợp quốc đối với việc thực hiện Công ước ICCPR tại Việt Nam Bộ TS. Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

2 Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng Bộ TS. Trần Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự

3 Nghiên cứu so sánh cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Bộ Viện Khoa học pháp lý (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Cương – Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý)

4 Bồi dưỡng cán bộ tư pháp địa phương bằng phương pháp trực tuyến Bộ ThS. Trương Thế Côn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp

5 Các giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam Bộ hiện nay Bộ TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Chính trị - Thể chất và Văn hóa, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

6 Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay Bộ TS. Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

7 Các giải pháp nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng thể chế pháp lý ASEAN Bộ TS. Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Pháp luật thương mại, tài chính quốc tế và Tổng hợp, Vụ Pháp luật quốc tế

8 Đổi mới công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Bộ Pháp điển Bộ TS. Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

9 Nghiên cứu xây dựng cơ chế đánh giá chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay Bộ TS. Trần Thị Quang Hồng, Trưởng Ban nghiên cứu Pháp luật dân sự - kinh tế, Viện Khoa học pháp lý

10 Cơ sở lý luận, thực tiễn và những định hướng lớn xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật Bộ ThS. Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

11 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng Luật Bộ Võ Văn Tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

12 Thực trạng công tác thi hành án hành chính và định hướng hoàn thiện pháp luật về thi hành án hành chính ở Việt Nam Bộ ThS. Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự

13 Đổi mới mô hình quản trị đại học luật đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện tự chủ đại học Bộ PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

14 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu đặt ra từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Bộ TS. Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp

15 Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Bộ TS. Nguyễn Minh Khuê, Viện Khoa học pháp lý