• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc Bộ Nguyễn Văn Thảo

1996

2 Cải cách tư pháp - Phần đổi mới tổ chức hoạt động của Tòa án nhân dân Bộ Nguyễn Tất Viễn

1991

3 Các giải pháp tăng cường năng lực xuất bản sách pháp lý của Nhà xuất bản Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và xây dựng nhà nước pháp quyền Bộ TS. Trương Quang Vinh - Trường Đại học Luật Hà Nội

2010

4 Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp thực trạng và giải pháp hoàn thiện Bộ TS. Lê Mai Anh - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp

2014

5 Nghiên cứu mô hình quản lý dịch vụ công của Ngành tư pháp Bộ ThS. Dương Bạch Long - Phó trưởng ban NCPL Hành chính, Nhà nước Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

2014

6 Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam Bộ ThS. Lê Thị Thiều Hoa

2014

7 Các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự trong việc bảo vệ quyền con người Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2009

8 Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia Asean Bộ TS. Tô Văn Hòa

2012

9 Thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay Nhà nước TS. Dương Thanh Mai

10 Đề án kiện toàn mô hình tổ chức và đội ngũ cán bộ thi hành án để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2008 Bộ PGS.TS. Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp

2010

11 Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập Bộ PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

2009

12 Vai trò của Bộ Tư pháp trong việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế Bộ TS. Lê Thành Long, Bộ Tư pháp

2009

13 Nghiên cứu giải pháp chống rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam Bộ TS. Bùi Xuân Nhự, Trường Đại học Luật Hà Nội

2008

14 Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ giáo trình chuẩn cho Đại học Luật Bộ GS.TS. Lê Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp

2004

15 Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện chế định về tội phạm và hình phạt hướng tới việc sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 1999 đáp ứng yêu cầu mới Bộ ThS. Nguyễn Công Hồng, Vụ Pháp luật Hành chính - Hình sự, Bộ Tư pháp

2007