• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Các giải pháp pháp lý nhằm giải quyết tốt hơn việc phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam Bộ PGS.TS. Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp

2009

2 Hoàn thiện pháp luật về môi trường thông qua hoạt động klểm tra văn bản (báo cáo phúc trình) Bộ

3 Pháp luật điều chỉnh quan hệ tư pháp có yếu tố nước ngoài - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện trước yêu cầu hội nhập quốc tế Bộ TS. Vũ Đức Long

2004

4 Pháp luật và việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường - Thực trạng và giải pháp Bộ

2009

5 Hoàn thiện khung pháp luật về môi trường ở Việt Nam Bộ

2007

6 Hoạt động giám định tư pháp ở thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và khả năng xã hội hoá Cơ sở Lương Nguyệt Thu

2008

7 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về môi trường Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2003

8 Khảo sát khoa học về quy trình, thủ tục thi hành án các bản án có tài sản thi hành là bất động sản và các giải pháp nhằm đảm bảo tính thống nhất cho các quy trình này Bộ TS. Đinh Thị Mai Phương

2010

9 Giá trị xã hội của pháp luật trong bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa và truyền thống Việt Nam Bộ PGS. TS. Nguyễn Văn Động

2012

10 Thực tiễn áp dụng, tổ chức thi hành hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo Bộ

11 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đầu ra cho các bậc đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội Bộ PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu

2015

12 Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Bộ Nguyễn Đức Chính

2006

13 Văn hóa pháp luật ở Việt Nam: Từ lý luận đến thực tiễn Nhà nước GS.TS. Lê Minh Tâm

2007

14 Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng môn đạo đức nghề nghiệp tư pháp cho các chức danh tư pháp Đề tài cấp bộ TS. Phan Hữu Thư

2004

15 Đánh giá thực trạng đào tạo, sử cán bộ pháp lý và những giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng cán bộ pháp lý hướng tới sự phát triển của đất nước thế kỷ XXI Đề án cấp bộ PGS. TS. Lê Minh Tâm

2003