• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

2 Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện - thực trạng và giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Bộ Lê Thị Thu Ba

2005

3 Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp - thực trạng và giải pháp đổi mới Bộ ThS. Lê Hải Yên

2003

4 Đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan và giải pháp Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2006

5 Bình luận Luật Hôn nhân gia đình Bộ TS. Hoàng Thế Liên

6 Nghiệp vụ thanh tra tư pháp - Cơ sở lý luận và thực tiễn Bộ Trần Quốc Phú

2003

7 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới Bộ Nguyễn Duy Lãm

2004

8 Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Bộ Nguyễn Quốc Việt

2004

9 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy pháp luật trong môn giáo dục công dân ở các trường phổ thông Bộ TS. Nguyễn Đình Lộc

2002

10 Tăng cường năng lực giảng dạy môn Luật môi trường tại Trường Đại học Luật Hà Nội Bộ Bùi Ngọc Cường

2003

11 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cấp ý kiến pháp lý đối với các khoản vay nước ngoài Bộ TS. Hoàng Phước Hiệp

2002

12 Thực trạng và phương hướng cải cách chế độ tiền lương đối với một số chức danh tư pháp Bộ Hà Thị Nga

2004

13 Cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần xây dựng pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam Bộ TS. Hoàng Thế Liên

2000

14 Mô hình quản lý thống nhất công tác thi hành án Bộ Hoàng Thọ Khiêm

1999

15 Thủ tục tố tụng rút gọn - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Cơ sở Nguyễn Văn Hiển

2004