• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Xây dựng cẩm nang về đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam Bộ TS. Vũ Đức Long

2003

2 Bình luận khoa học Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 Bộ Nguyễn Quốc Việt

2004

3 Bình luận Pháp lệnh Thi hành án dân sự Bộ ThS. Đinh Mai Phương

2005

4 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh lý lịch tư pháp Bộ TS. Trần Thất

2007

5 Pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại - những điểm tương đồng, khác biệt và giải pháp hoàn thiện Bộ TS. Đinh Mai Phương

2005

6 Bình luận Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

7 Đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2006

8 Các tổ chức xã hội nghề nghiệp và hiệp hội kinh tế với việc xây dựng chính sách và pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Bộ TS. Võ Đình Toàn

2007

9 Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương Bộ TS.Trần Văn Quang

2007

10 Nội luật hóa các điều ước quốc tế Việt Nam ký kết và tham gia phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Bộ TS. Hoàng Phước Hiệp

2007

11 Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển Bộ Nguyễn Văn Tuân

2003

12 Hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng, vấn đề đặt ra và phương hướng đổi mới Cơ sở Nguyễn Thu Giang

2003

13 Hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trước yêu cầu gia nhập Công ước LaHay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi Bộ TS. Vũ Đức Long

2005

14 Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế hiện nay ở nước ta và xu thế lựa chọn Bộ TS. Dương Thị Thanh Mai

1997

15 Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005