• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Bộ TS. Vũ Đức Long

2003

2 Cơ sở khoa học để xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường Bộ Nguyễn Bình

2000

3 Xây dựng khuôn khổ chính sách bảo vệ môi trường Bộ TS. Trần Hồng Hà

2000

4 Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản thành phố Hải phòng Cơ sở TS. Nguyễn Văn Thái

2013

5 Xây dựng cẩm nang về đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam Bộ TS. Vũ Đức Long

2003

6 Bình luận khoa học Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 Bộ Nguyễn Quốc Việt

2004

7 Bình luận Pháp lệnh Thi hành án dân sự Bộ ThS. Đinh Mai Phương

2005

8 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh lý lịch tư pháp Bộ TS. Trần Thất

2007

9 Pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại - những điểm tương đồng, khác biệt và giải pháp hoàn thiện Bộ TS. Đinh Mai Phương

2005

10 Bình luận Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

11 Đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2006

12 Các tổ chức xã hội nghề nghiệp và hiệp hội kinh tế với việc xây dựng chính sách và pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Bộ TS. Võ Đình Toàn

2007

13 Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp địa phương Bộ TS.Trần Văn Quang

2007

14 Nội luật hóa các điều ước quốc tế Việt Nam ký kết và tham gia phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Bộ TS. Hoàng Phước Hiệp

2007

15 Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam: Thực trạng, nhu cầu và định hướng phát triển Bộ Nguyễn Văn Tuân

2003