• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện Bộ TS. Phạm Quý Tỵ

2002

2 Mô hinh tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phương hướng thực hiện trong điều kiện hiện nay Bộ Tạ Thị Minh Lý

1999

3 Xây dựng và chuẩn hóa các thuật ngữ Luật Hình sự phục vụ việc sửa đổi cơ bản, toàn diện Bộ luật hình sự Việt Nam Bộ GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

2014

4 Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ đăng ký bất động sản tại Việt Nam Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2005

5 Bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự năm 1999 Cơ sở TS. Phạm Văn Lợi

2001

6 Nguyên tắc: khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2007

7 Đánh giá các quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự Bộ PGS.TS Hoàng Thế Liên

2003

8 Một số vấn đề về chính sách hình sự trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2006

9 Một số vấn đề bảo đảm thực hiện Bộ luật Dân sự Bộ PGS. TS. Hoàng Thế Liên

1998

10 Nghiên cứu lịch sử hình thành, nội dung cơ bản và những giá trị của Quốc triều hình luật thời nhà Lê (Bộ luật Hồng Đức) Bộ

2003

11 Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Bộ TS. Vũ Đức Long

2003

12 Cơ sở khoa học để xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường Bộ Nguyễn Bình

2000

13 Xây dựng khuôn khổ chính sách bảo vệ môi trường Bộ TS. Trần Hồng Hà

2000

14 Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, hoạt động thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản thành phố Hải phòng Cơ sở TS. Nguyễn Văn Thái

2013

15 Xây dựng cẩm nang về đấu tranh bảo vệ quyền con người ở Việt Nam Bộ TS. Vũ Đức Long

2003