• Đề tài
  • Luận án - Luận văn
  • Đặc san thông tin KHPL
  • Tài liệu hội thảo khoa học
  • Bài trích tạp chí
  • Sách
STT Tên đề tài Cấp đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm bảo vệ
1 Quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành - Kinh nghiệm nước ngoài và phương hướng đổi mới nguồn văn bản pháp luật hình sự Việt Nam Bộ TS. Đỗ Đức Hồng Hà

2010

2 Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế bảo đảm sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan tư pháp Bộ

3 Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án tại Việt Nam trong giai đoạn mới Bộ TS. Nguyễn Đình Lộc

2004

4 Đào tạo cán bộ pháp luật có trình độ cao phục vụ cho việc hội nhập quốc tế của Việt Nam Bộ Trần Ngọc Dũng

2006

5 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2020 Bộ TS. Phan Chí Hiếu

2012

6 Luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng Pháp lệnh Trợ giúp pháp lý Bộ Tạ Thị Minh Lý, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp

2004

7 Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về khung pháp luật môi trường Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2005

8 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam Bộ PGS. TS. Hoàng Thế Liên

2005

9 Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện Bộ TS. Phạm Quý Tỵ

2002

10 Mô hinh tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phương hướng thực hiện trong điều kiện hiện nay Bộ Tạ Thị Minh Lý

1999

11 Xây dựng và chuẩn hóa các thuật ngữ Luật Hình sự phục vụ việc sửa đổi cơ bản, toàn diện Bộ luật hình sự Việt Nam Bộ GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

2014

12 Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ đăng ký bất động sản tại Việt Nam Bộ TS. Nguyễn Thúy Hiền

2005

13 Bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự năm 1999 Cơ sở TS. Phạm Văn Lợi

2001

14 Nguyên tắc: khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật Bộ TS. Phạm Văn Lợi

2007

15 Đánh giá các quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự Bộ PGS.TS Hoàng Thế Liên

2003